Статут закладу

Дата: 19-06-2019, 08:44

 
 
 
 
 
 
 
 
С Т А Т У Т
Колківського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів
Дубровицької районної ради
Рівненської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ управління освіти,
молоді та спорту Дубровицької
райдержадміністрації
09. 12.2019 року № 365
 
 
 
 
 
 
 
 
С Т А Т У Т
 
Колківського закладу загальної середньої освіти
 І-ІІІ ступенів
Дубровицької районної ради
Рівненської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колки – 2019
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Колківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Колківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області, утворений шляхом поділу  Колківського  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області відповідно до рішення Дубровицької районної ради від 31 липня  2019 року № 424 «Про реорганізацію навчально-виховних комплексів шляхом поділу та створення окремих юридичних осіб».
         Засновником закладу освіти є територіальна громада Дубровицького району в особі Дубровицької районної ради Рівненської області. Уповноваженим органом з питань освіти є управління освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації.
 
1.2. Повне найменування закладу: Колківський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області.
Скорочене найменування: Колківський ЗЗСО.
 
1.3.Місцезнаходження закладу освіти: вулиця Центральна, 24, село Колки Дубровицького району Рівненської області, поштовий індекс 34144.
 
1.4. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку, штамп з відповідними найменуваннями; при переході на фінансову самостійність може мати самостійний баланс і рахунки в установі банку.
 
1.5. Заклад освіти є закладом загальної середньої освіти І-ІІІ (або І-ІІ, або ІІ-ІІІ) ступенів та проводить освітню діяльність відповідно до ліцензії (ліцензій) 39137197.
Заклад освіти забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти.
Заклад освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи дя навчальння, класи для навчання дітей з  особливими освітніми потребами.
Заклад освіти може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та педагогічний патронаж.
Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створювати освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників  якого зберігає статус юридичної особи.
Зміни до Статуту розробляються керівником закладу освіти та затверджуються управлінням освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації.
 
1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 
1.7.Головним завданням закладу освіти є:
- виховання громадянина України;
- формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальної освіти і трудової діяльності;
- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності  перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
                         - забезпечення реалізації права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
                         - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів та націй;
                        - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здоровиго способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я здобувачів освіти;
                        - забезпечення соціального захисту здобувачв освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій  учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;
                        - реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;
                        - створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами.
                         
1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства України у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Дубровицької районної ради Рівненської області або уповноваженого нею органу управління освіти, цим Статутом.
 
1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.
 
1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою району, суспільством і державою за:
 - безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання Державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнородними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни;
- прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.
 
1.11. Мовою навчання у закладі є державна мова.
             
1.12. У закладі освіти запроваджено вивчення  предметів, передбачених Типовими освітніми програмами; запроваджено профільне навчання   (у тому числі факультативних та курсів за вибором):
з 5-го класу –  курсів за вибором:  російська мова та етика;
з 8-го класу – курсу за вибором:  креслення;
з 10-го класу – профільне вивчення  української мови та літератури; курсу за вибором «Фінансова грамотність».
 
1.13.Автономія закладу визначається його правом:
 - брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
- проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;
- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
- самостійно формувати освітню програму;
- на основі освітньої прогарми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
- планувати  власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку,  визначеному чинним законодавством;
- бути власником і розпорядникомрухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством і цим Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);
- впроваджувати експериментальні програми;
- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
- відповідно до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;
- встановлювати власну символіку та атрибути;
- користуватись пільгами, передбаченими державою;
- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;
- вносити зміни або доповнення до Статуту закладу освіти;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
 
1.14. Заклад освіти зобов’язаний:
- реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіти», «Про загальну середньо освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законом порядку;
- задовольнять потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;
- за потреби створювати та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
- забезпечувати єдність навчання та виховання;
- створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;
- проходити плановий інституційний аудит у терміни та порядку, визначеним спеціальним законодавством;
- забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;
- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;
- забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;
- здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.
 
1.15. У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати:
1) структурні підрозділи;
2) методичні об’єднання педагогічних працівників за фахом;
- методичні об’єднання класних керівників;
- творчі групи учителів, вихователів;
- інші форми організації методичної роботи.
 
1.16. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або штату закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
 
1.17.Взаємовудносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
         
1.18. Право оперативного управління та балансоутримувачем майна закладу освіти є  управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відповідно до рішення Дубровицької районної ради від 18 квітня 2013 року № 314 зі змінами.
Орган управління освітою райдержадміністрації здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, інженерні комунікації, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, сприяє організації медичного обслуговування та харчування учнів.
 
2. Організація освітнього процесу
 
2.1. Заклад освіти проводить свою діяльність на певному рівні загальної середньої освіти, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.
 
2.2. Заклад освіти планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів. Плани роботи затверджуються педагогічною радою закладу освіти.
 
2.3. Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.
Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується керівником. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.
 
2.4. Заклад освіти забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам  освіти, єдність навчання і виховання.
 
2.5. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання, відповідно до вікових особливостей та природніх здібностей дітей.
 
2.6. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.
 
2.7. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання.
 
2.8. Освітній процес у закладі освіти може здійснюватися за груповою, індивідуальною (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами навчання, за потребою організовується інклюзивне навчання.
 
2.9. Класи у закладі освіти формуються за погодженням із засновником або уповноваженим органом з питань освіти, згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти.
 
2.10. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.
 
2.11. У закладі освіти для здобувачів освіти 1-7 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх заміняють, створюються групи продовженого дян. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють.
 
2.11.1. Група продовженого дня може комплектуватися з здобувачів освіти одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти.
 
2.11.2. Тривалість перебування здобувачів освіти у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх заміняють, може зменшуватись.
 
2.11.3.Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.
 
2.11.4. План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується  із заступником директора і затверджується  директором закладу освіти.
 
2.12. Зарахування здобувачів освіти до початкової школи здійснюється  без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до закладу освіти за наявності вільних місць у відповідному класі.
Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти проводиться наказом директора закладу освіти.
Для зарахування здобувачів освіти до закладу освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до закладу освіти ІІ та ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.
До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути продовжена з доповненям освітньої  програми корекційно-розвитковим складником.
 
2.13. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.
 
2.14. Переведення здобувачів освіти до наступникого класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.
 
2.15. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.
 
2.16. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном  (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).
 
2.17. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.
Структура навчального року (за четвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу,  режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою.
У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України.
 
2.18. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не менше як 30 календарних днів.
 
2.19. Тримвалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інше, крім уроку форми організації освітнього процесу.
Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом управління освіти та територіальними установами Держпродспоживслужби України.
 
2.20. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану  закладу освіти з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу освіти.
 
2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм  та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.
Домашні завдання здобувачам освіти перших клсів не задаються.
 
2.22. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у  закладі освіти проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів  здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
 
2.23. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
 
2.24. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють.
 
2.25. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачв освіти закладу освіти визначаються МОН України.
 
2.26. Облік досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
 
2.27. У перших-других класах оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється вербально.
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.
2.28. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватись в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
Державна підсумкова атестація здобувачів освіти початкової школи здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.
Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти та науки.
В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.
 
2.29. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного інклюзивно-ресурсного центру. За висновками зазначеного центру такі здобувачі освіти можуть продовувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
 
2.30. Здобувачі початкової освіти, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
 
2.31.Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють, класним керівником.
 
2.32.За результатами навчання здобувачам освіти  або випускникам видається відповідний документ: табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
2.33. Випускникам закладу освіти ІІ та ІІІ ступенів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.
Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.
 
2.34. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні» у порядку, визначеному МОН України.
 
2.35. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
 
2.36. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.
 
2.37. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.
 
2.38. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світських характер, крім закладів, утворених релігійними організаціями.
Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти.
У закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань.
Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.
Керівництву закладів освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, забороняється залучати працівників закладу освіти до участі  в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).
Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).
 
2.39. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.
Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.
 
3. Учасники освітнього процесу
 
3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:
- здобувачі освіти (учні та вихованці);
- педагогічні працівники;
- батьки здобувачів освіти;
- фізичні особи, які проводять освітню діяльність;
- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.
 
3.2. Статус, права та об’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
 
3.3. Здобувачі освіти мають право на:
- навчання впродовж життя та академічну мобільність;
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання;
- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу світи та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
-  доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі  та науковій діяльності;
- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
-  інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;
- участь в різних видах  навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
-  перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріативної та варіативної частини.
 
3.4. Здобувачі освіти зобов’язані:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися  до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 - дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими  документами закладу освіти.
Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’заних з  реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
 
3.5. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та за згодою батьків або осіб, які їх  замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
 
3.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів академічної доброчесності.
 
3.7. Педагогічним працівникам повинна  бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладах загальної середньої освіти.
 
3.8. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.
 
3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
 
3.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавств директором закладу освіти.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.
 
3.11. Директор закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.
 
3.12.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюються лише за їх згодою.
 
3.13. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку,  встановленому МОН України.
За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
 
3.14.  Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір   форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти, відповідно до спеціальних законів;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- проходити сертифікацію на добровільних засадах;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної  честі та гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
-  творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
- отримання пільгових дострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;
 
3.15.Педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівень та педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
- сприяти  розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середивища;
- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких  форм фізичного та психічного начильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;
- брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, нарадах, зборах;
- виконувати накази і розпорядження директора закладу освіти;
- вести відповідну документацію;
- сприяти зростанню іміджу закладу освіти;
- утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.
 
3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
 
3.17.Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу, регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.
 
3.18. Батькі здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:
- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь в них дитини;
- брати участь у розроблені індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
 
3.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 - формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майного стану;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.;
- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції  та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
- дотримуватися установчих документів, правил внурішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
 
3.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
 
4. Управління закладом освіти та громадське самоврядування
закладу освіти
 
4.1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з держаними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.
 
4.2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Дубровицькою районною радою.
Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.
 
4.3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:
 - організовує діяльність закладу освіти;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
- призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
- забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;
 - сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
- здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
     
4.4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти береть участь у засіданнях педагогічної ради.
 
4.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
 
4.6. Педагогічна рада закладу освіти:
- планує роботу закладу;
- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітного процесу;
- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного  класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
- обговорює питання підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розподіляє виділені на це кошти;
- розглядає питання впровадження  в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання  ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та/або цим Статутом  до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.
 
4.7. У закладі освіти можуть створюватись та діяти органи самоврядування:
- органи самоврядування працівників закладу освіти;
- органи самоврядування здобувачів освіти;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
 
4.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менше як один раз на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:
-         працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;
-         учнів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;
-         батьків – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає по 30 делегатів (по кількості класів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня тощо). Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори (конференція) закладу освіти:
-         заслуховують звіт керівника закладу освіти;
-         розгладають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу;
-         затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;
-         приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.
 
4.9. У закладі освіти за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів створюється і діє загально-шкільний батьківський комітет закладу освіти.
         Загально-шкільний батьківський комітет закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученю фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямків розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами  державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
 
4.10. Порядок формування загально-шкільний батьківського комітету, його відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок його діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом.
До складу загально-шкільного батьківського комітету закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.
         Члени загально-шкільного батьківського комітету закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.
 
4.11. Загально-шкільний батьківський комітет має право:
- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язкоми для розгляду керівником закладу освіти;
- вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;
- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.
 
 
5. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
 
5.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей  закладу освіти.
 
         5.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:
- статут закладу освіти;
- ліцензії на провадження освітньої діяльності;
- сертифікати про акредитацію освітніх програм;
- структура та органи управліня закладом освіти;
- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;
- фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;
- мова (мови) освітнього процесу;
- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
- результати моніторингу якості освіти;
-  річний звіт про діяльність закладу освіти;
- правила прийому до закладу освіти;
- умови доступності закладу освіти для навчання  осіб з особливми освітніми потребами;
- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
 
5.3. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження  та використання  всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік  товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальним законом.
 
6. Матеріально-технічна база та
фінансово-господарська діяльність закладу освіти
 
6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
 
6.2. Майно закладу освіти перебуває у комунальній власності об’єднаних територіальних громад Дубровицького району. Право оперативного управління майном закріплене за органом управління освітою та може передаватись закладу освіти.
 
6.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
 
6.4. Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
 
6.5. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
6.6. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.
 
6.7.  Джерелами фінансування закладу освіти є:
- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Державним стандартом загальної середньої освіти;
- кошти, отримані за надання платних послуг;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
 
6.8. Заклад освіти є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
 
6.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновника закладу освіти, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших нарахувань), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 
6.10. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства України.
За рішенням кенрівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію. У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку у закладі освіти утворюється бухгалтерська служба, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу закладу освіти, затвердженого директором.
 
6.11. Штатний розпис закладу освіти затверджується керівником закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері освіти.
 
7. Міжнародне співробітництво
 
7.1. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.
 
7.2. Заклад освіти та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.
 
8. Контроль за діяльністю закладу освіти
 
8.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
 
8.2. Державний нагляд (контроль) зя діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості  освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».
Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
8.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Інституціний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
Позаплановий  інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника закладу освіти, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів або конференції), загально-шкільного батьківського комітету закладу освіти у випадках, передбачених законодавством.
 
8.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».
 
8.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.
 
8.6. Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.
 
8.7. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган:
- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;
- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 
9. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) закладу освіти
 
9.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) закладу освіти приймається Дубровицькою районною радою у порядку, встановленому законодавством.
 
9.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) закладу освіти її працівникам, здобувачам освіти гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.
 
 
 
 
Директор Колківського ЗЗСО                                          Покидько П.Д.
 
«____»  ____________2019 року

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

На сайті

 

Голосування