Статут закладу

Дата: 19-06-2019, 08:44

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Колківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області, (далі – НВК) утворений шляхом злиття Колківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області та Колківського дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» Дубровицької районної ради Рівненської області.

1.2.Юридична адреса НВК: вулиця Центральна, 24, село Колки Дубровицького району Рівненської області, поштовий індекс 34144, телефони: 5-51-50, e-mail: kolki_osvita@ukr.net.

 

1.3.НВК є юридичною особою, має печатку, штамп з відповідними найменуваннями; при переході на фінансову самостійність може мати самостійний баланс і рахунки в установі банку.

 

1.4.Засновником НВК єДубровицька районна рада Рівненської області.

 

1.5.НВК є Правонаступником всіх прав і обов’язків Колківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області та Колківського дошкільного навчального закладу «Дюймовочка» Дубровицької районної ради Рівненської області, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади району.

 

1.6.Повне найменування закладу: Колківськийнавчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубровицької районної ради Рівненської області.

Скорочене найменування: Колківський НВК.

 

1.7.Управління Колківським НВК та його майном з передачею на баланс управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації делеговано Дубровицькій районній державній адміністрації рішенням Дубровицької районної ради від 18 квітня 2013 року № 314 із внесеними до нього змінами рішенням Дубровицької районної ради від 26 червня 2013 року № 347.

Орган управління освітою райдержадміністрації, здійснює фінансування НВК, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, інженерні комунікації, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, сприяє організації медичного обслуговування та харчування учнів і вихованців дошкільного підрозділу.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

2.1.Головною метою НВК є реалізація прав громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

2.2.Головними завданнями НВК є:

- забезпечення реалізаціїрівного права громадян на дошкільну таповну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, інших народів та націй;

- формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання у вихованців та учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості вихованців, їх здібностей та обдаровань;

- надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;

- формування у дітей дошкільного віку умінь і навичок, необхідних для навчання у школі;

- створення умов для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти на рівні не нижче державних стандартів;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

 

2.3.НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

2.4.НВК самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним Статутом.

 

2.5.НВК несе відповідальність за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про навчально-виховний комплекс, іншими нормативно-правовими актами;

- забезпечення рівня навчання і виховання в обсязі державних вимог;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

- створення безпечних умов освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

 

2.6.У НВК визначена українська мова навчання, може бути запроваджено допрофільне та профільне навчання.

 

2.7.НВК має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- за погодженням з органом управління освітою райдержадміністрації визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу, бути суб’єктом освітнього округу;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану, в установленому порядку розробляти і впроваджувати програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

- займатися інноваційною діяльністю;

- своєчасно забезпечувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством і власним Статутом;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- встановлювати форму для учнів;

- вносити зміни або доповнення до Статуту НВК.

 

2.8.У НВК можуть створюватися та функціонують:

- методичні об’єднання вчителів, вихователів за фахом;

- школа педагогічної майстерності;

- творчі групи учителів, вихователів;

- інші форми організації методичної роботи.

 

2.9.Медичне обслуговування дітей дошкільного віку і учнів забезпечується та здійснюється відповідним районним закладом охорони здоров’я на безоплатній основі.

 

2.10. Харчування вихованців та учнів НВК здійснюється відповідно до законодавства. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів здійснюють медичні працівники та керівники НВК.

 

2.11. Взаємовідносини НВК з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1.НВК складається з двох підрозділів – шкільного та дошкільного.

3.2.Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у НВК встановлюється засновником та підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі освіти відповідно до заяв батьків (осіб, які їх замінюють) та санітарно-гігієнічних норм.

 

3.3.НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи; у планах відображаються перспективи розвитку підрозділів НВК,найголовніші питання його діяльності.

Перспективний та річний плани роботи НВК погоджуються з радою навчально-виховного комплексу та затверджуються директором НВК.

Додатком до річного плану роботи НВК є план роботи дошкільного підрозділу на період оздоровлення, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

3.4.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у шкільному підрозділі НВК, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі освіти, із конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план шкільного підрозділу НВК погоджується педагогічною радою та радою закладу і затверджується органом управління освітою райдержадміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додається режим роботи.

 

3.5.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф центрального органу виконавчої влади у галузі освіти, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи і засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

3.6.Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі НВК здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими центральним органом виконавчої влади у галузі освіти.

 

3.7.Освітній процес у дошкільному підрозділіНВК здійснюється за пріоритетними напрямами, які погоджуються з радою НВК.

 

3.8.НВК здійснює навчально-виховний процес за однозмінною формою навчання при п’ятиденному робочому тижні. Вихідні дні – субота, неділя.

 

3.9.Заклад за погодженням з місцевим органом управління освітою може приймати рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, здійснювати навчання у формі екстернату.

Індивідуальне навчання та екстернат організовуються відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі освіти.

 

3.10. Приймання дітей до дошкільного підрозділу НВК проводиться на безконкурсній основі протягом календарного року згідно з наказом заступника директора з навчально-виховної роботи (дошкільний підрозділ).

 

3.11. Приймання учнів до шкільного підрозділу проводиться протягом календарного року згідно з наказом директора НВК, що видається на підставі заяв батьків або осіб, що їх замінюють, а також копій свідоцтв про народження або паспорта, медичної довідки, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до 1-го класу).

На учнів, які зараховані до першого класу, заводиться особова справа встановленого зразка. Особова справа учня ведеться впродовж усього періоду його навчання у школі.

До 1-го класу зараховуються діти, як правило, 6-річного віку.

У разі потреби на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. При цьому батькам видається особова справа учня.

 

3.12. На базі класів І – ІІ ступенів відповідно до чинного законодавства можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування учнів до груп продовженого дня і відрахування із них здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи груп продовженого дня визначається з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і є складовою частиною режиму роботи НВК.

 

3.13. Структура навчального року за семестрами, а також тривалість навчального тижня встановлюється в межах часу, що передбачено робочим навчальним планом. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується відповідно до нормативних документів центрального органу виконавчої влади у галузі освіти.

Навчальні заняття для учнів першого ступеня тривають 175 робочих днів, для учнів другого-третього ступенів – 190 робочих днів.

Навчальний рік у дошкільному підрозділі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

У випадку екологічного лиха та епідемії місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

3.14. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видівдіяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.15. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

 

3.16. За погодженням з органом управління освітою районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю НВК у шкільному підрозділі НВК запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше30 календарних днів.

 

3.17. У НВК встановлюється така тривалість уроків:

-для учнів 1 класу – 35 хв.;

-для учнів 2-4 класів – 40 хв.;

-для учнів 5-11 класів – 45 хв.

Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану і профільних дисциплін.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органом управління освітою районної державної адміністрації та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

3.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреби для організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

 

3.19. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків. Розклад складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується з профкомом та затверджується директором НВК.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

 

3.20. Режим роботи НВК встановлюється закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з радою НВК та органом управління освітою райдержадміністрації.

 

3.21. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються учителем.

У 1 класі домашні завдання не задаються.

 

3.22. У НВК встановлюється 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі освіти:

Оцінки в балах виставляються поточні, за тему, за семестр, за рік, за державну підсумкову атестацію. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У додатках до свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту зазначається середній бал.

 

3.23. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

 

3.24. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою центральним органом виконавчої влади у галузі освіти.

 

3.25. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, іншіобставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних особливостей навчальну програму, можуть бути, як виняток, за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, залишені для повторного навчання у тому самому класі.

 

3.26. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти.

 

3.27. Учням, які закінчили певний ступінь НВК, видається відповідний документ про освіту:

- після закінчення школи І ступеня – табель успішності:

- після закінчення школи ІІ ступеня – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- після закінчення школи ІІІ ступеня – атестат про повну загальну середню освіту.

Навчальні досягнення учнів 2 – 11 класів за підсумками семестрів відображаються в табелях успішності, які видаються учням 2 – 11 класів у кінці І семестру, учням 2 – 8, 10 класів після завершення навчального року. Табель успішності видається й випускникам 9 та 11 класів, які не атестовані хоча б з одного предмета.

За високі досягнення у навчанні учні 2 – 8-х, 10-х класів нагороджуютьсяпохвальним листом «За високі досягнення у навчанні», випускники ІІІ ступеня, як виявили відповідний рівень навчальних досягнень, можуть нагороджуватися похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

Випускникам, які закінчили навчання у школі ІІ ступеня з високими навчальними досягненнями, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Випускникам школи ІІІ ступеня, які нагороджені золотою (срібною) медаллю,видається атестат про повну загальну середню особливого зразка.

За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

4. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

4.1.Дошкільний підрозділ може мати одновікові та різновікові групи.

 

4.2.Дошкільний підрозділ має групиз денним режимом перебування дітей, працює за п’ятиденним робочим тижнем (вихідні дні субота, неділя та святкові дні). Кількість дітей у дошкільному підрозділі НВК може змінюватися, виходячи з наявності відповідних для цього умов (приміщення, матеріально-технічне забезпечення тощо).

Щоденна тривалість роботи дошкільного підрозділу НВКвизначається з урахуванням фінансових можливостей, контингенту дітей дошкільного віку за погодженням з органами місцевого самоврядування та органом управління освітою райдержадміністрації і може змінюватися.

 

4.3.Кількість дітей у групах:

-від 1,5 до 3-х років – до 15 осіб;

-від 3 до 6 років – до 20 осіб;

-різновікова – до 15 осіб;

-в оздоровчий період – до 15 осіб.

 

4.4.Порядок комплектування дошкільного підрозділу НВК визначається органом управління освітою районної державної адміністрації. Для зарахування дитини у дошкільний заклад батькам або особам, які їх замінюють, необхідно подати:

- заяву на ім’я заступника директора НВК з навчально-виховної роботи (дошкільний підрозділ);

- медичну довідку про стан здоров’я дитини встановленого зразка;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини (копію);

- посвідчення дитини, потерпілої від аварії на ЧАЕС – за наявності такого (копію);

- документи для встановлення батьківської плати (при наявності такої).

 

4.5.За дитиною зберігається місце в дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

 

4.6.Із врахуванням місцевих умов орган управління освітою районної державної адміністрації може вноситинеобхідні зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця в дошкільному підрозділі.

 

4.7.Відрахування дітей дошкільного віку з дошкільного підрозділу може здійснюватися:

- за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини (якщо така передбачена) протягом двох місяців.

4.8.Батьки або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу не менш, як за 10 днів.

5.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

5.1.Учасниками навчально-виховного процесу НВК є:

- діти дошкільного віку – вихованці дошкільного підрозділу НВК;

- учні 1-11 класів;

- керівники;

- педагогічні працівники (учителі, вихователі);

- практичний психолог;

- соціальний педагог;

- педагог-організатор;

- інші працівники НВК$

- батьки учнів або особи, які їх замінюють.

 

5.2.Права і обов’язки вихованців, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються законодавством України та цим статутом:

 

5.2.1. Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

 

5.2.2. Учні мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу

- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

5.2.3. Учні зобов’язані:

-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державним стандартами загальної середньої освіти;

-підвищувати свій загальний культурний рівень;

-брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

-дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

-виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

-брати участь у різних видах трудової діяльності;

-дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

-дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

-дотримуватися правил особистої гігієни.

 

5.2.4. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку закладу з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

5.3.Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

5.4.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Педагогічні працівники НВК приймаються на посаду та звільняються з посади органом управління освітою райдержадміністрації.

Обслуговуючий персонал шкільного та дошкільного підрозділів НВК приймається на посаду та звільняється з посадидиректором НВК.

 

5.5.Педагогічні працівники мають право на:

-самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

-брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

-обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

5.6.Педагогічні працівники зобов`язані:

-забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог державних стандартів загальної середньої освіти;

-контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів діючим критеріям оцінювання, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

-захищати вихованців та учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

-брати участь у роботі педагогічної ради;

-виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

-готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

-захищати вихованців та учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

-виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-щорічно в установленому порядку проходити обов’язковий медичний огляд;

-сприяти зростанню іміджу НВК;

-вести відповідну документацію.

 

5.7.У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

5.8.Інші працівники НВК мають право:

-вносити керівництву НВК пропозиції щодо поліпшення роботи навчального закладу;

-вносити пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення роботи, пов’язаної з виконанням їх функціональних обов’язків;

-на забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для належного виконання своїх обов’язків;

-на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-на об’єднанняу професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-на безпечні умови праці, медичний огляд, проходження навчання та інструктажів з охорони праці;

-на одержання заохочення та нагород за старанне і зразкове виконання своїх службових обов’язків;

-порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

 

5.9.Інші працівники НВК зобов’язані:

-виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

-при виконанні посадових обов’язків нести відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців та учнів;

-нести відповідальність за збереження майново-матеріальних цінностей, раціональне їх використання;

-виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу;

-щорічно в установленому порядку проходити обов’язкові медичні огляди;

-сприяти зростанню іміджу НВК;

-виконувати інші обов’язки, які не суперечать законодавству України.

 

5.10. Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору, контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

5.11. Батьки або особи, які їх замінюють, вихованців дошкільного підрозділу НВК та учнів мають право:

-обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

-створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-відмовлятися від пропонованих додаткових освітніх послуг;

-на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

5.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної, повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- дотримуватися вимог статуту НВК в частині, що їх стосується; забезпечувати дотримання вимог статуту дітьми;

- забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної, повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини та працівників навчального закладу;

- виховувати в дітей працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно повідомляти класних керівників шкільного, вихователів дошкільного підрозділів НВК про причини відсутності дитини, в тому числі черезхворобу;

- подавати письмові пояснення (довідки, заяви) про причини відсутності дитини на заняттях (уроках);

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі(якщо така передбачена);

- слідкувати за станом здоров’я дитини, в установленому порядку забезпечувати проходження дітьми обов’язкових медичних оглядів.

 

5.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами,гуртками, секціями;

- сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню підрозділів НВК;

- особистою участю сприяти організації навчально-виховного процесу.

 

5.14. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту НВК;

- виконувати накази та розпорядження керівника НВК, рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

6. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ

 

6.1.Управління НВК здійснюється уповноваженим його засновником органом управління освітою районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво НВК здійснює директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

Директор НВК призначається на посаду та звільняється з посади відповідним органом управління освітою райдержадміністрації. Призначення та звільнення заступників директора, у тому числі заступника, який відповідає за діяльність дошкільного підрозділу, здійснюється уповноваженим органом управління освітою районної державної адміністрації за поданням директора НВК з дотриманням вимог чинного законодавства.

 

6.2.Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників НВК – зборами (конференцією) трудового колективу;

- учнів НВК другого-третього ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами, зборами батьків вихованців дошкільного підрозділу.

Кожна категорія обирає таку кількість делегатів:

- від працівників навчального закладу – 30 осіб;

- від учнів другого-третього ступенів – 30 осіб;

- від батьків та громадськості – 30 осіб.

Термін повноважень делегатів становить один рік.

Загальні збори (конференція) є правочинними, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають голова ради НВК, делегати загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради НВК, здійснюють оцінку їх діяльності;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

- розглядають інші найважливіші напрямки діяльності НВК.

 

6.3.У період між загальними зборами (конференцією) діє рада НВК. Діяльність ради регламентується Положенням про раду НВК, яке затверджується загальними зборами (конференцією) учасників навчально-виховного процесу.

 

6.4.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами учасників навчально-виховного процесу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

 

6.5.Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією) учасників навчально-виховного процесу.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох на навчальний рік.

 

6.6.Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради.

Голова ради є членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

6.7.При НВК за рішеннямзагальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, батьківські комітети (груп дошкільного підрозділу, класів), батьківський комітет НВК. Діяльність піклувальної ради НВК, батьківських комітетів регламентується відповідними положеннями, затвердженими директором НВК.

6.8.Директор НВК:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівнів працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень дітей дошкільного віку, учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права дітей дошкільного віку та учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей дошкільного віку та учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних норм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами (конференцією) учасників навчально-виховного процесу, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

 

6.9.Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників визначається на підставі чинного законодавства директором НВК і затверджується органом управління освітою райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 

6.10. У НВК створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада, діяльність якої регламентується положенням про педагогічну раду НВК.

Головою педагогічної ради є директор НВК.

 

6.11. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників НВК.

 

6.12. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох засідань на рік.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

6.13. У НВК можуть створюватись учнівські та учительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

7.1.Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі НВК.

 

7.2.Майно закладу освіти належить йому на правах власності, повного господарського ведення або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту НВК та укладених ним угод.

 

7.3.НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

 

7.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

7.5.Підрозділи НВК розміщуються в одній або кількох будівлях, які повинні відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності вихованців дошкільного підрозділу та учнів, а також відповідати вимогам типових переліків обов’язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

 

7.6.НВК має земельну ділянку, де розміщуються спортивні, ігрові майданчики, навчально-дослідна ділянка, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1.Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

 

8.2.Джерелами формування кошторису навчально-виховного закладу є:

- кошти районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної середньої освіти, для забезпечення навчально-виховного процесу в обсязі державних стандартів освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- кошти засновника;

- кошти юридичних та фізичних осіб;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- добровільні пожертвування і цільові внески юридичних та фізичних осіб.

 

8.3.НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

8.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів управління освітою, яким підпорядкований НВК.

 

8.5.Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

 

8.6.НВК може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

 

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

9.1.НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

9.2.НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

10.1. Державний контроль за діяльністю НВК з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сферідошкільної та загальної середньої освіти здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти, Державна інспекція навчальних закладів при центральному органі виконавчої влади в галузі освіти, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

 

10.2. Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому центральним органом управління освітою.

 

10.3. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються органом управління освітою райдержадмінстації залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше одного – двох разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою, проводяться засновником відповідно до чинного законодавства.

 

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає засновник відповідно до чинного законодавства.

Реорганізація і ліквідація НВК як такого, що знаходиться у сільській місцевості, допускається лише за згодою територіальної громади.

Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.

 

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його засновнику.

 

11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання НВК переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

Директор КолківськогоНВК Покидько П.Д.                              «07» березня 2014 року

скачать dle 10.5фильмы бесплатно

На сайті

 

Голосування